استاندارد میز :

کارمندان روزانه یک سوم از وقت خود را در محیط کار می گذرانند. مدت زیادی از این زمان در وضعیت نشسته و بدون تحرک است. این بی تحرکی با عوارضی مانند خستگی، درد عضلات و مشکلات جسمانی دیگر همراه است که شیوع آن ها از میزان کارایی و بهره وری این نیروی عظیم کار می کاهد. تحقیقات نشان می دهد که کارمندان ادارات بیشتر از سایر افراد، مستعد دردها و بیماری های مرتبط با گردن، شانه و کمر هستند.

برای رفع این معضل عمومی توجه به دو نکته ی اساسی در محیط کار، لازم و ضروری است: 

یکی اصلاح چیدمان فضای اداری و امکانات کارمند منطبق با استانداردهای سلامت و 

دیگری، آموزش و تشویق قشر پشت میز نشین برای صرف وقت به منظور انجام حرکات ورزشی و حفظ سلامتی است.

میز مدیریت بزرگ به همراه صندلی جذاب و راحت می تواند نشان دهنده قدرت و موفقیت مدیران باشد وقتیکه به مبلمان اداری اشاره می کنیم ناخودآگاه اولین موردی که به ذهن خطور می کند میز مدیریت است و انتخاب برای ان  بسیار مشکل است چرا که میز دارای فرم و طرح های بسیار متفاوت است. در واقع میز مدیریت را معمولا از یک میز متوسط بزرگتر در نظر می گیرند ومیز مدیریت به دلیل حجم کار بیشتر یک مدیر معمولا باید از کیفیت و کارایی بالایی برخوردار باشد.

الزامات عمومی طراحی برای انواع میز ، میز اداری ، میز مدیریت

 

میز باید بگونهای طراحی شود که ریسک آسیب به استفاده کننده به حداقل برسد.

اعضاء یا عناصر نگهدارنده میز , میز اداری ,میز مدیریت باید در مکانی قرار گیرند که حرکات استفاده کننده را محدود نکند.

عناصر یا اجزاء نگهدارنده میز در قسمت میانی زیر سطح کار باید یا قابل رویت بوده و یا در جایی قرار گیرد که ریسک ایجاد آسیب بر پاهای استفاده کننده به حدا قل برسد . این الزامات زمانی برآورده می شود که بطور مثال عناصر نگهدارنده میز میانی در کمتر از 100 میلیمتر یا بیشتر از 450 میلیمتر از لبه جلویی میز قرار گرفته باشد.

تمام قسمتهای میز که استفاده کننده در طول استفاده مورد نظر با آن تماس پیدا می کند باید بگونه ای طراحی شود که آسیبهای فیزیکی و خسارت به اموال به حداقل برسد.


معرفی بخشهای میز اداری :

ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ برای میز و میز اداری و میز مدیریت و…. :

ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺒﯽ میز :

ﻟﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺒﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﺰ و میز اداری و  …: 

ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ نامیده می شود.

ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﮐﺎر میز و میز اداری و میز مدیریت و ….:

 ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻮدی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر در ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ است.

اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ ﮐﺎر در ﻣﯿﺰﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻃﻮل وﻋﺮض ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺑﻌﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻮازی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

حتما بخوانید:استاندارد مبلمان اداری و ویژگیهای میز وصندلی اداری استاندارد


میز باید با توالی زیر بر اساس آزمونهای استاندارد ملی کنترل گردد:

پایداری(انتخابی)

استحکام تحت نیروی افقی

استحکام تحت نیروی عمودی

خستگی تحت نیروی افقی

خستگی تحت نیروی عمودی

پایداری

آزمون سقوط 


الزامات ایمنی برای ابعاد انواع میز که شامل میز ادرای و میز مدیریت و لبه ها و گوشه های گرده میز شامل موارد زیر است:

وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮاز ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﯾﺮاق آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﺗﺮاز انواع ﻣﯿﺰ که شامل میز اداری و میز مدیریت و… اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ آراﯾـﺶ اﯾﻤـﻦ و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮی ﺑـﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ(ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر) ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ، ﺗﻠﻔﻦ، اﺳﻨﺎدو ﻣﺪارک و ﺳﺎﯾﺮﻣﻠﺰوﻣﺎت اداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ در انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت ﭼﯿﺪﻣﺎن اﯾﻤﻦ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار گیرد.

در انواع  میز که شامل میز مدیریت و میز اداری و… ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻓﻮق(ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ، ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ، ﺗﻠﻔـﻦ، اﺳـﻨﺎدو ﻣـﺪارک و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎتاداری)در ﺑﺎﻻی ﻫﺮﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر در میز ﻓﺎﺻﻠﻪ دﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
100   ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎ 150 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد در ﺟﻠﻮی ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ آزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

در میزﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ ﮐﺎر آوﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ .


ﺗﺮﺗﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳـﻄﺢ ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از قبیل :

ﭼﻬﺎرﮔﻮش، ﻣﻨﺤﻨﯽ، ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن در اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ
سطح کار برای انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و… باید دارای ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻗﻞ 0/96 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده  و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ دارای ﻣﺤـﻞ ﻗـﺮارﮔﯿـﺮی.

 بیشتر بخوانید:طراحی مبلمان اداری ، استاندارد و اصول

ابعاد سطح کار برای انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و… دارای شرایط زیر می باشد:

ﭘﻬﻨﺎی ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ برای میز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ

میزﻋﻤﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﯿﺰﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش اﮔﺮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻘﻂ دارای ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﭼﻬﺎرﮔﻮش اﺳﺖ. ﭘﻬﻨﺎی ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣـﺪاﻗﻞ ﻃـﻮل برای میز ﺑﺎﯾـﺪ1200 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮو ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋﺮض برای میز ﺑﺎﯾﺪ 800 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﻮل 1600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮوﻋﺮض 800 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻃﻮل وﻋﺮض ﺳﻄﺢ ﮐﺎر میز ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻀﺮﺑﯽ از 100 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.


  الزامات آزمونهای ساختاری  انواع میز ، میز اداری ، میز مدیریت:

طراحی ساختاری تمام میزها باید بگونه ای باشد که مطابق حداقل الزامات ایمنی باشد . این موضوع با اثبات وجود استحکام ساختاری کافی، برآورده می شود. 

هنگامی برآورده می شود که بعد از انجام آزمونهای تعیین شده استاندارد ملی الزامات

هیچگونه شکستگی در اعضاء اعم از اعضاء بهم پیوسته یا اعضاء ترکیب شده وجود نداشته باشد.

میز باید به صورتی باشد که قطعات مونتاژ شده بهم پیوسته بعد از آزمون شل نشوند.

هیچکدام از قطعات اصلی تغییر شکل عمده نداشته باشند.

میز بتواند پس از برداشته شدن بارهای آزمون عملکرد مناسبش را انجام دهد.

پیچهای تنظیم عملکرد مناسبشان را داشته باشند


الزامات انواع میز | میز اداری | میز مدیریت زمانی رعایت می شود که:

تمام لبه ها و گوشه ها ی میز باید عاری از تیزی بوده و گرد یا پخ شده باشد.

به منظور اجتناب نقاط از فشار زیاد به دست استفاده کننده در اثر تماس طولانی با سطح کار، لبه ها و گوشه های سطوح بالایی با شعاع حداقل 2 میلیمتر گرد شوند.

قسمتهای متحرک و قابل تنظیم بگونه ای طراحی شوند که ریسک آسیبها و عملکرد یا بازشدن شدن غیرعمدی به حداقل برسد.

فاصله ایمن بین قسمتهای متحرک قابل دسترس، کوچکتریا مساوی 8 میلیمتر یا بزرگتریا مساوی 25 میلیمتر در هر موق عیتی در حین حرکت باشد . این مقررات برای تمام قسمتهای متحرکی که به هم مربوطند به استثنای درها و لولاهای آن و قطعات بازشونده 1 بکار برده میشود.

دستگیره ها ی میز بگونه ای طراحی شوند که در طول استفاده موجب گیر کردن انگشت نشوند.

انتهای پایه ها و اعضاء توخالی بسته شده یا درپوش دار شوند. 


<<آدینا پاسخی شایسته به سلیقه شما >>لطفا با کارشناسان بخش فروش ما با شماره 44620086در تماس باشید .